St Asaph Surgery

01745 582251

In Work Support Service

Cymorth yn y Gwaith

A oes gennych gyflwr iechyd sydd yn eich cadw i ffwrdd o’r gwaith, neu’n achosi problemau i chi yn y gwaith?

Os ydych yn byw neu’n gweithio yn siroedd Conwy, Dinbych, Gwynedd, Môn (Gogledd Cymru) efallai eich bod yn gymwys am gymorth drwy wasanaeth ‘Cymorth yn y Gwaith’.

Mae Cymorth yn y Gwaith yn darparu cymorth cyfrinachol ac am ddim cadw swyddi, gan gynnwys mynediad i ofal iechyd wedi’i deilwra ac yn canolbwyntio ar waith. Gall hynny gynnwys ffisiotherapi a gwasanaethau therapi seicolegol wedi’u dylunio i gynorthwyo pobl i ddychwelyd i waith neu i reoli cyflwr iechyd mewn gwaith.

Gall hyn gynnwys: problem cyhyrysgerbydol – •problem iechyd meddwl

Os ydych mewn gwaith ar hyn o bryd ond bod eich cyflwr iechyd yn effeithio ar eich cynhyrchiant, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol i siarad ag un o’n cydlynwyr achos.

Os ydych yn byw neu’n gweithio yn siroedd Conwy, Dinbych, Gwynedd neu Fôn, gallwch gysylltu â Cymorth yn y Gwaith ar 01745 336442 / hello@rcs-wales.co.uk

Os ydych i ffwrdd o’r gwaith ar hyn o bryd neu mewn perygl o fod yn absennol oherwydd salwch am bedair wythnos, dylech ehangu’r cynllun a fydd yn darparu asesiad iechyd galwedigaethol a chyfeirio atom am gymorth pellach lle bo’n briodol.

Ariennir Cymorth yn y Gwaith gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Fe’i cyflwynir mewn partneriaeth â Strategaeth Dinas y Rhyl.

___________________________________________________________________

In Work Support Service

Do you have a health condition which is keeping you off work, or causing you problems while at work?

 If you live or work in Conwy, Denbighshire, Gwynedd, Anglesey (North Wales) you may be eligible for help through the ‘In-Work Support’ service.

In-Work Support provides free and confidential job retention support, including rapid access to tailored, work-focused healthcare. This may include physiotherapy and psychological therapy services designed to help people to return to work or to manage a health condition in work.

This may include:

a mental health issue

a musculoskeletal problem

If you are currently in work but your health condition is affecting your productivity, you can contact us directly to arrange to speak with one of our case coordinators.

If you live or work in Conwy, Denbighshire, Gwynedd or Anglesey, you can contact In Work Support direct on 01745 336442 or hello@rcs-wales.co.uk

If you are currently off work on or at risk of four-week sickness absence, you should first contact your GP or employer. You need to request a referral to Fit for Work, a UK-wide scheme that will provide an occupational health assessment and signpost to us for further support where appropriate.

In-Work Support is funded by the European Social Fund through the Welsh Government. It is delivered in partnership with RCS, if you would like to find out more about us visit our website www.rcs-wales.co.uk

 

 

 

 

 

Translate »